ไล้สุวรรณชาติ ป.; สุธีประเสริฐ ธ.; บุญศิริลักษณ์ ส. ปัจจัยทำนายการกลั่นแกล้งและถูกกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ของนักเรียนในภาคกลางของประเทศไทย. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, Bangkok, Thailand, v. 30, n. 2, p. 100–13, 2022. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/252315. Acesso em: 27 ก.ย. 2022.