กิตติรัตนไพบูลย์ พ. บรรณาธิการแถลง. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, Bangkok, Thailand, v. 29, n. 2, p. A-B, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/250167. Acesso em: 4 ก.พ. 2023.