รุ่งเรืองกลกิจ ส.; กิตติรัตนไพบูลย์ พ. ผลกระทบของเพศภาวะต่อสุขภาพจิตและแนวคิดเพศภาวะกำหนดนโยบายสุขภาพจิต. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, Bangkok, Thailand, v. 29, n. 3, p. 259–72, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/247226. Acesso em: 26 พ.ค. 2022.