เครือนวล อ.; เสถียรลัคนา ถ. .; โล่เสถียรกิจ พ.; สุปัญญา ส.; ธีรรัตน์ไชยเลิศ พ.; กลับคุณ พ. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยระหว่างการให้ยารักษาโรคจิตวันละครั้ง และวันละหลายครั้งในผู้ป่วยโรคจิตเภท : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, Bangkok, Thailand, v. 29, n. 2, p. 177–188, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/245908. Acesso em: 8 ต.ค. 2022.