ศิริอำพันธ์กุล พ.; กีบาง จ. พื้นอารมณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเด็กปฐมวัย. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, Bangkok, Thailand, v. 29, n. 1, p. 80–92, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/244406. Acesso em: 5 ต.ค. 2022.