วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ย. การดำเนินงานสุขภาพจิตภายใต้วิกฤตโควิด 19 ของประเทศไทย. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, Bangkok, Thailand, v. 28, n. 4, p. 280–291, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/242486. Acesso em: 29 ก.ย. 2022.