พุ่มไพศาลชัย ว.; เรือนก้อน ช. ภาระทางเศรษฐศาสตร์ของโรคติดสุราจากระดับโรงพยาบาลสู่ภาพรวมระดับประเทศ. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, Bangkok, Thailand, v. 28, n. 2, p. 150–160, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/235863. Acesso em: 25 มิ.ย. 2022.