คุ้มศิริ ภ.; จันทร์แก้ว ศ.; กองพล ธ.; เซ็งสะ อ.; คำแก้ว ธ. การศึกษารายกรณีผู้รับบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ในภาวะวิกฤตและแนวทางให้การปรึกษา . วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, Bangkok, Thailand, v. 28, n. 2, p. 99–110, 2020. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/210838. Acesso em: 19 เม.ย. 2024.