ปัญญาว่อง ว. การป้องกันและจัดการการรังแกกันในโรงเรียน. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, Bangkok, Thailand, v. 27, n. 2, p. 133–144, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/204156. Acesso em: 9 ธ.ค. 2023.