คำออน เ.; ชาญศิลป์ ช.; ศรีสุรภานนท์ ม.; สุระดม ช. การพัฒนาและทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงเชิงสอดคล้องของแบบประเมินการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง Alabama Parenting Questionnaire (APQ) ฉบับภาษาไทย. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, Bangkok, Thailand, v. 27, n. 2, p. 107–120, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/204133. Acesso em: 19 พ.ค. 2022.