เหล่านิยมไทย ร.; สิงหกันต์ ศ.; ภัทรายุตวรรตน์ ส. การศึกษาคุณสมบัติของแบบประเมินความฉลาดทางสติสัมปชัญญะไทย. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, Bangkok, Thailand, v. 29, n. 2, p. 105–113, 2021. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/201409. Acesso em: 28 มิ.ย. 2022.