(1)
กังสวิวัฒน์ ณ.; พรนภดล ช.; มุสิกพันธ์ ว.; หทัยอยู่สุข ส. การศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผู้เล่นเกมมืออาชีพ : คุณลักษณะ เส้นทางอาชีพ และผลกระทบในมิติด้านจิตสังคม. J Ment Health Thai 2022, 30, 250-63.