(1)
วราอัศวปติ โ.; ลำใย ว.; โพธิ์โน ก.; ตันติรังสี น.; จันทะโม ป. ผลของการบำบัด Start over and Survive (SOS) ต่อการลดการเสพซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตที่มีปัญหาการใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน. J Ment Health Thai 2022, 30, 87-99.