(1)
สมุทรสินธุ์ ไ.; ศิลปกิจ อ.; ชมชื่น ร. ผลของการให้วิตามินดีในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีภาวะพร่องหรือขาดวิตามินดี : การศึกษาแบบเปิด. J Ment Health Thai 2022, 30, 1-12.