(1)
คุ้มศิริ ภ.; แสนเทพ ศ.; คำแก้ว ธ.; กองพล ธ. แนวทางการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางเทคโนโลยี : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. J Ment Health Thai 2022, 30, 171-83.