(1)
รุ่งเรืองกลกิจ ส.; กิตติรัตนไพบูลย์ พ. ผลกระทบของเพศภาวะต่อสุขภาพจิตและแนวคิดเพศภาวะกำหนดนโยบายสุขภาพจิต. J Ment Health Thai 2021, 29, 259-72.