(1)
เครือนวล อ.; เสถียรลัคนา ถ. .; โล่เสถียรกิจ พ.; สุปัญญา ส.; ธีรรัตน์ไชยเลิศ พ.; กลับคุณ พ. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยระหว่างการให้ยารักษาโรคจิตวันละครั้ง และวันละหลายครั้งในผู้ป่วยโรคจิตเภท : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. J Ment Health Thai 2021, 29, 177-188.