(1)
วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ย. การดำเนินงานสุขภาพจิตภายใต้วิกฤตโควิด 19 ของประเทศไทย. J Ment Health Thai 2020, 28, 280-291.