(1)
พุ่มไพศาลชัย ว.; เรือนก้อน ช. ภาระทางเศรษฐศาสตร์ของโรคติดสุราจากระดับโรงพยาบาลสู่ภาพรวมระดับประเทศ. J Ment Health Thai 2020, 28, 150-160.