(1)
คุ้มศิริ ภ.; จันทร์แก้ว ศ.; กองพล ธ.; เซ็งสะ อ.; คำแก้ว ธ. การศึกษารายกรณีผู้รับบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ในภาวะวิกฤตและแนวทางให้การปรึกษา. J Ment Health Thai 2020, 28, 99-110.