(1)
ปัญญาว่อง ว. การป้องกันและจัดการการรังแกกันในโรงเรียน. J Ment Health Thai 2019, 27, 133-144.