(1)
คำออน เ.; ชาญศิลป์ ช.; ศรีสุรภานนท์ ม.; สุระดม ช. การพัฒนาและทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงเชิงสอดคล้องของแบบประเมินการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง Alabama Parenting Questionnaire (APQ) ฉบับภาษาไทย. J Ment Health Thai 2019, 27, 107-120.