(1)
เหล่านิยมไทย ร.; สิงหกันต์ ศ.; ภัทรายุตวรรตน์ ส. การศึกษาคุณสมบัติของแบบประเมินความฉลาดทางสติสัมปชัญญะไทย. J Ment Health Thai 2021, 29, 105-113.