[1]
Kandee, P., Sukwong, P. และ Weiangkham, D. 2016. การรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุในเขตชนบทภาคเหนือตอนบน. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 24, 1 (ก.ค. 2016), 40–51.