[1]
ตันอารีย์ อ. 2022. บรรณาธิการแถลง. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 30, 2 (มิ.ย. 2022), A.