[1]
กังสวิวัฒน์ ณ., พรนภดล ช., มุสิกพันธ์ ว. และ หทัยอยู่สุข ส. 2022. การศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผู้เล่นเกมมืออาชีพ : คุณลักษณะ เส้นทางอาชีพ และผลกระทบในมิติด้านจิตสังคม. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 30, 3 (ก.ย. 2022), 250–63.