[1]
ลี้สวัสดิ์ ช., Dejkong, T. และ ธนภควัต ล. 2022. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความลังเลใจและความต้องการรับวัคซีนโควิด 19. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 30, 2 (มิ.ย. 2022), 161–70.