[1]
วรรณทอง ข. 2022. ความชุกของภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือด คลินิกไตเทียม โรงพยาบาลสกลนคร. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 30, 2 (มิ.ย. 2022), 137–46.