[1]
สินรัชตานันท์ อ. 2022. การศึกษาพฤติกรรมการฆ่าตัวตายและทำร้ายตนเองของผู้ป่วยออทิสติก ในโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 30, 2 (มิ.ย. 2022), 125–36.