[1]
วราอัศวปติ โ., ลำใย ว., โพธิ์โน ก., ตันติรังสี น. และ จันทะโม ป. 2022. ผลของการบำบัด start over and survive (SOS) ต่อการลดการเสพซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตที่มีปัญหาการใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 30, 2 (มิ.ย. 2022), 87–99.