[1]
สมุทรสินธุ์ ไ., ศิลปกิจ อ. และ ชมชื่น ร. 2022. ผลของการให้วิตามินดีในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีภาวะพร่องหรือขาดวิตามินดี : การศึกษาแบบเปิด. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 30, 1 (ม.ค. 2022), 1–12.