[1]
คุ้มศิริ ภ., แสนเทพ ศ., คำแก้ว ธ. และ กองพล ธ. 2022. แนวทางการปรึกษาเชิงจิตวิทยาทางเทคโนโลยี : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 30, 2 (มิ.ย. 2022), 171–83.