[1]
กิตติรัตนไพบูลย์ พ. 2021. บรรณาธิการแถลง. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 29, 2 (มิ.ย. 2021), A-B.