[1]
รุ่งเรืองกลกิจ ส. และ กิตติรัตนไพบูลย์ พ. 2021. ผลกระทบของเพศภาวะต่อสุขภาพจิตและแนวคิดเพศภาวะกำหนดนโยบายสุขภาพจิต. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 29, 3 (ก.ย. 2021), 259–72.