[1]
เครือนวล อ., เสถียรลัคนา ถ. , โล่เสถียรกิจ พ., สุปัญญา ส., ธีรรัตน์ไชยเลิศ พ. และ กลับคุณ พ. 2021. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยระหว่างการให้ยารักษาโรคจิตวันละครั้ง และวันละหลายครั้งในผู้ป่วยโรคจิตเภท : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 29, 2 (มิ.ย. 2021), 177–188.