[1]
วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ย. 2020. การดำเนินงานสุขภาพจิตภายใต้วิกฤตโควิด 19 ของประเทศไทย. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 28, 4 (ธ.ค. 2020), 280–291.