[1]
พุ่มไพศาลชัย ว. และ เรือนก้อน ช. 2020. ภาระทางเศรษฐศาสตร์ของโรคติดสุราจากระดับโรงพยาบาลสู่ภาพรวมระดับประเทศ. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 28, 2 (พ.ค. 2020), 150–160.