[1]
ปัญญาว่อง ว. 2019. การป้องกันและจัดการการรังแกกันในโรงเรียน. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 27, 2 (ก.ค. 2019), 133–144.