[1]
คำออน เ., ชาญศิลป์ ช., ศรีสุรภานนท์ ม. และ สุระดม ช. 2019. การพัฒนาและทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงเชิงสอดคล้องของแบบประเมินการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง Alabama Parenting Questionnaire (APQ) ฉบับภาษาไทย. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 27, 2 (ก.ค. 2019), 107–120.