[1]
เหล่านิยมไทย ร., สิงหกันต์ ศ. และ ภัทรายุตวรรตน์ ส. 2021. การศึกษาคุณสมบัติของแบบประเมินความฉลาดทางสติสัมปชัญญะไทย. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 29, 2 (มิ.ย. 2021), 105–113.