แบบประเมินสมองเสื่อมสำหรับคนไทยในระดับปฐมภูมิขึ้นไป

ผู้แต่ง

  • Orawan Silpakit โรงพยาบาลศรีธัญญา
  • Rossukon Chomcheun โรงพยาบาลศรีธัญญา
  • Somsri Kittipongpisarn โรงพยาบาลศรีธัญญา

คำสำคัญ:

คัดกรอง, แบบประเมิน, ปฐมภูมิ, ปริชาน, สมองเสื่อม

บทคัดย่อ

          วัตถุประสงค์   เพื่อพัฒนาแบบคัดกรองสมองเสื่อมระดับปฐมภูมิ  และประเมินปริชานในระดับทุติยภูมิขึ้นไป         

          วัสดุวิธีการ  ขั้นตอนแรกประชุมผู้เชี่ยวชาญทีมสหวิชาชีพจำนวน 11 คน เพื่อสรุปแนวคิดการพัฒนาแบบคัดกรองสำหรับปฐมภูมิ ขั้นตอนที่ 2  ออกแบบทดสอบและคัดเลือกแบบทดสอบจิตวิทยาเพื่อประเมินภาวะปริชาน ขั้นตอนที่ 3 ทดลองและปรับแก้ไขในกลุ่มผู้สูงอายุ 2 ครั้ง ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา ดำเนินการระหว่างมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๕๙

          ผล  ผู้เชี่ยวชาญแนะนำพัฒนาแบบคัดกรองสมองเสื่อมที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย และไม่มีลิขสิทธิ์ ควรคัดข้อคำถามจากการศึกษาอื่นก่อนหน้า ขั้นตอนที่ 2 และ 3  แบบคัดกรองระดับปฐมภูมิคือคำถามวันนี้วันอะไร และจำคำศัพท์ 3 คำ ระดับทุติยภูมิให้ประเมินการเรียนรู้คำศัพท์และจำแนก 14 ภาพ แบบทดสอบมาตรฐาน เช่น stroop color and word test, digit symbol-incidental learning ผู้เชี่ยวชาญให้แก้ไขภาพและสร้างบัญชีคำศัพท์ใหม่ จากนั้นทดสอบในกลุ่มตัวอย่างปกติ 7 คน ผู้ป่วยสมองเสื่อม 2 คน พบว่าระดับปฐมภูมิคำศัพท์และภาพไม่สามารถจำแนกผู้ป่วยได้ ให้เปลี่ยนภาพ เพิ่มการจับคู่ภาพและการเรียกชื่อภาพเพิ่มเติม ส่วนระดับทุติยภูมิ สร้างบัญชีคำศัพท์และภาพใหม่ เพิ่มเติมการเรียกชื่อภาพ และนำไปทดสอบในกลุ่มตัวอย่างปกติ 5 คน ผู้ป่วยสมองเสื่อม 2 คน พบว่าคำศัพท์และภาพมีความยากง่ายที่สามารถจำแนกคนปกติและคนป่วยได้

          สรุป  แบบคัดกรองสมองเสื่อมในระดับปฐมภูมิประกอบด้วยมิติความจำคำศัพท์และภาพ ส่วนระดับทุติยภูมิขึ้นไปครอบคลุมมิติอื่นๆ ด้วยแบบทดสอบจิตวิทยามาตรฐาน ซึ่งควรนำไปศึกษาความตรงในระดับคลินิก

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Boustani M, Peterson B, Hanson L, Harris R, Lohr KN. Screening for dementia in primary care: a summary of the evidence for the U.S.Preventive Services Task Force. Ann Intern Med 2003;138:927-37.
2. Brodaty H, Low LF, Gibson L, Burns K. What is the best dementia screening instrument for general practitioners to use? American Journal of Geriatric Psych 2006;14:391.
3. Milne A, Culverwell A, Guss R, Tuppen J, Whelton R. Screening for dementia in primary care: a review of the use, effi cacy and quality of measures. Int Psychogeriatrics 2008;20:911.
4. Folstein M, Folstein S, McHugh P. “Mini-mental state”: a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatric Res 1975;12:189-98.
5. Tsoi K, Chan J, Hirai H, Wong S, Kwok T. Cognitive tests to detect dementia: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2015;175:1450-58.
6. Jorm A, Jacomb P. The Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly (IQCODE): socio-demographic correlates, reliability, validity and some norms. Psychol Medicine 1989;19:1015-22.
7. Brodaty H, Pond D, Kemp NM, Luscombe G, Harding L, Berman K, et al. The GPCOG: a new screening test for dementia designed for general practice. J Am Geriatrics Soc 2002;50:530-4.
8. Hall K, Gao S, Emsley C, Ogunniyi A, Morgan O, Hendrie H. Community screening interview for dementia (CSI ‘D’); performance in fi ve disparate study sites. Int J Geriatr Psychiatry 2000;15:521-31.
9. Silpakit O, Silpakit P, Kittipongpisarn S, Chomcheun R. The diagnostic accuracy of the Thai version of Brief Community Screening Instrument for Dementia (CSI-D). J Ment Health Thai 2017;25:32-46.
10. Appels BA, Scherder E. Review: The diagnostic accuracy of dementia-screening instruments with an administration time of 10 to 45 minutes for Use in secondary care: A systematic Review. Am J Alzheimers Dis Other Demen 2010;25:301-16.
11. Boustani M, Callahan CM, Unverzagt FW, Austrom MG, Perkins AJ, Fultz BA, et al. Implementing a screening and diagnosis program for dementia in primary care. J Gen Int Medicine 2005;20:572-7.
12. Thavichachart N, Worakul P, Karnjanankin P. Alzheimer's disease assessment scale: Thai version. J Gerontol Geriatr Med 2002;3:21-32.
13. Montreal Cognitive Assessment (MoCa) Thai version. Available from: https://www.mocatest.org/wp-content/uploads/2015/tests-instructions/MoCA-Instructions-Thai.pdf. [3 December 2017]
14. Limpawattana P, Tiamkao S, Sawanyawisuth K. The Performance of the Rowland Universal Dementia Assessment Scale (RUDAS) for cognitive screening in a geriatric outpatient setting. Aging Clin Exp Res 2012;24:495-500.
15. Limpawattana P, Tiamkao S, Sawanyawisuth K, Thinkhamrop B. Can Rowland Universal Dementia Assessment Scale (RUDAS) be used in place of mini-mental state examination (MMSE) for dementia screening in Thai geriatrics? Am J Alzheimer's Dis & other Dementias 2012;8:128-29.
16. Institute of Geriatric Medicine. Thai mini-mental status examination: MMSE-Thai 2002. Bangkok: Department of Medical Service; 1999.
17. Sajjadi S, Brown J. Clinical assessment of patients with dementia. ACNR;15:10-3.
18. Carcaillon L, Amieva H, Auriacombe S, Helmer C, Dartigues J. A subtest of the MMSE as a valid test of episodic memory? Comparison with the free and cued reminding test. Dement Geriatr Cog Dis 2009;27:429-38.
19. Silverberg N, Ryan L, Carrillo M, Sperling R, Petersen R, Posner H, et al. Assessment of cognition in early dementia. Alzheimer's & Dementia 2011;7:e60-e76.
20. Tarawneh R, Holtzman D. The clinical problem of symptomatic Alzheimer disease and mild cognitive impairment. Cold Spring Harbor PerspMedicine 2012;2:a006148.
21. Barbeau E, Didic M, Tramoni E, Felician O, Joubert S, Sontheimer A, et al. Evaluation of visual recognition memory in MCI patients. Neurology 2004;62:1317-22.
22. Didic M, Felician O, Barbeau E, Mancini J, Latger-Florence C, Tramoni E, et al. Impaired visual recognition memory predicts Alzheimer's disease in amnestic mild cognitive impairment. Dement Geriatr Cog Dis 2013;35:291-9.
23. Cowan N. George Miller’s magical number of immediate memory in retrospect: Observations on the faltering progression of science. Psychological Review 2015;122:536.
24. Mclaud S. Serial position effect. 2008. Available from: https://www.simplypsychology.org/primacy-recency.html. [13 Nov 2017]
25. Evans K, Cohen M, Tambouret R, Horowitz T, Kreindel E, Wolfe J. Does visual expertise improve visual recognition memory? Atten Percept Psychophys 2011;73:30-5.
26. Goldstein A, Chance J. Visual recognition memory for complex confi gurations. Atten Percept Psychophys 1971;9:237-41.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-05-31

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ