โคตรนาลาฝนทิวา, วอนอกลาพึง, แววงามวรรณศรี, ฆารสินธุ์สุกัญญา, and สุวรรณพันธุ์กฤชกันทร. “Health Literacy and Alcohol Consumption in Senior Secondary School Students, Chaiyaphume Province”. Journal of Health Science and Community Public Health 1, no. 2 (December 27, 2018): 147-163. Accessed February 17, 2020. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/197985.