นิลเกตุ เ., สุวรรณพันธ์ุ ก., อาสนะ ส., และ คนรู้ชินพงศ์ ค. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงาน จากการระบาดของโรคโควิด-19 ของกำลังคนด้านสุขภาพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดหนองคาย”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, ปี 6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 108-20, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/259917.