สมการณ์ น. ., และ โพธิ์อ่ำ อ. . “ความรู้และทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เขตอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, ปี 5, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 108-19, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/252615.