สุวรรณพันธ์ อ. ., กฤติยะโชติ ช., โต๊ะสิงห์ ณ. ., กุมผัน ท. ., และ นพพลกรัง โ. “การแปลงธรรมนูญตำบลสู่การปฏิบัติ ประเด็นการจัดการความปลอดภัยทางถนน ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, ปี 4, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 122-33, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/250928.