บุดดาน้อย ธ., และ อินทร์ม่วง อ. “การพัฒนาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, ปี 5, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 23-32, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/250854.