นาบุตรบุญ ป. ., จันทร์ชมภู พ. ., และ สุดใจ ศ. . “การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย โรงพยาบาลชนบท จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, ปี 4, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 11-20, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/246159.