ขุนลึก ก., สุขเสริม ธ. ., และ สุวรรณรงค์ บ. . “การสร้างหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน : The Competency Development Curriculum for Public Health Professional”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, ปี 4, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 21-34, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/246004.