อุบลบาน ก., และ ชนะบุญ ส. . . “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, ปี 4, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 45-56, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/244756.