มะโนนึก พ., สัตยกิจกุล บ., และ ชมภูพาน ว. . “สถานการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลายในโรงเรียนอำเภอแห่งหนึ่ง ในจังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน, ปี 4, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 105-18, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/244355.